top of page

Գաղտնիության քաղաքականություն

Güncelleme Tarihi : 31/01/2024

1. AMAÇ ve KAPSAM

VİCDAN VAKFI (ya da "Vakıf") olarak işlediğimiz kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel verilerin , gizlilik arz eden bilgilerin korunmasına önem vermekteyiz. Bu nedenle Vakıf olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, bu tür veri ve bilgilerin iş amaçlarımızla sınırlı olarak, bu politika belgesinde açıklandığı şekilde kullanmak, kaydetmek, saklamak, güncellemek, aktarmak ve/veya sınıflandırmak suretiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("Kanun") uygun olarak işlemek için yeterli, ölçülü ve gerekli idari ve teknik tedbirleri uygulamaktayız.

Bu Gizlilik Politikası, Vakıf tarafından yerinde veya uzaktan, fiziksel veya elektronik tüm veri işleme ortamları ve araçlarında işlenen bilgi ve verileri kapsar. Gizlilik Politikası Vakıf olarak üretilmiş bulunan tüm katmanlı aydınlatma metinleri, aydınlatma metinleri, politikalar ve yönergeler gibi görünürlük, kontrol ve güvence sağlama araçlarını kapsar.

2. TEMEL KAVRAMLAR
 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

 • Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

 • İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler

 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi

 • Komite/Görevli: Vakıf bünyesinde "KVK Komite/Görevli Görev ve Sorumlulukları Yönergesi"ne uygun olarak oluşturulan, Vakıf, birimleri ve çalışanları tarafından yürütülen tüm kişisel veri süreçlerinin izlenmesi, politikalara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi, kişisel veri süreçlerinin Vakıf adına yürütülmesi gibi görevleri bulunan sorumluyu

 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

3. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Vakıf olarak kurumsal faaliyetlerini yürütürken temas kurduğu ve kişisel verilerini işlediği tüm gerçek kişilere karşı "Veri Sorumlusu" statüsündedir ve yasadan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür. Vakıf bu yükümlülüklerini ürettiği ve uyguladığı görünürlük, kontrol ve güvence araçları vasıtasıyla ve aldığı idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirlerle yerine getirir.

Ünvan : Vicdan Vakfı

Adres : Mithatpaşa Caddesi 66/3, Kocatepe Mahallesi, Ankara

İnternet Sitemiz: https://www.vicdanvakfi.org

e-posta (KVK için): kisiselveriler@vicdanvakfi.org

4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİLER

Vakıf genel ve yoğun olarak ilgili kişilerin verilerini bu Gizlilik Politikası ve diğer idari ve teknik tedbirler kapsamında işler. Bu kategoriler dışında yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesinde de işbu Gizlilik Politikası başta olmak üzere Vakıf veri işleme politikalarına uyulacaktır. Kişisel verileri işlenmekte olan gerçek kişi kategorileri şunlardır:

ÇALIŞAN, KURUL ÜYESİ, ZİYARETÇİ, İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİSİ, YARARLANICI, TEDARİKÇİ ÇALIŞANI,  EĞİTMEN,  KATILIMCI

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Vakıf işlenen ilgili kişilere ait kişisel veriler, tamamen ve doğrudan Vakıf faaliyetleri ve ilgili kişiyle olan ticari, iş veya hukuki bağla ilişkili olmak üzere;

a. GENEL AMAÇLAR

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Tanıtım Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Proje Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuki, Psikolojik ve Sosyal Destek Çalışmalarının Yürütülmesi, Bağış toplanması ve bağış kampanyalarının yürütülmesi ve duyurulması

b. ÖZEL AMAÇLAR

Bakım / Onarım Süreçlerini Yönetmek, Kurumsal E-posta Hesaplarını Yönetmek, Kullanıcılara ait elektronik ortamdaki bilgilere erişilmesi ve kontrol edilmesi, İnternet Servislerini İşletmek, İnternete Erişim Sağlamak, Verileri Yedeklemek, Hosting Hizmeti Almak, Elektronik Cihazları Yönetmek, Taşınır (Demirbaş) İşlemlerini Yürütmek, Ofis Güvenliğini Sağlamak, Uzaktan Çalışma İmkanı Sağlamak, Video Konferans Görüşmesi Yapmak, İnternet Erişim Kayıtlarını Tutmak, Veri Güvenliğini Sağlamak, İnternet Sitelerinde Yer Alan Formları Düzenlemek, Elektronik Kanallar (Sosyal Medya) Üzerinden Tanıtım Yapmak, Hukuki, Teknik ve Ticari İş Güvenliğini Sağlamak, Maaşları Ödemek, Özlük Dosyalarını Oluşturmak ve Saklamak, Ödemeleri Gerçekleştirmek, Disiplin İşlemlerini Yürütmek, Kamu Kurumlarına Resmi Bildirimde Bulunmak, Kamu Denetimlerine Karşı Yükümlülükleri Yerine Getirmek, Kamu / Özel Sektörle Yapılan Yazışmaları Gerçekleştirmek, Tahsilat Yapmak, Mal ve Hizmet Tedariklerini Yönetmek, Yasal ve Sözleşme Kaynaklı Yükümlülükleri Yerine Getirmek, Muhasebe Kayıt ve İşlemlerini Yürütmek, Yazılım Hizmeti Almak, Avans Ödemek, Seyahat ve Konaklama Giderlerini Karşılamak, Sosyal / Ekonomik Yarar Sağlamak, Gelir Gider Kayıtlarını Tutmak, Huzur Hakkı, Ücret, İkramiye vb Ödemeleri Yapmak, SGK Yükümlülüklerini Yerine Getirmek, Sanal POS aracılığı ile Tahsilat Yapmak, Eğitim Desteği Sağlamak, Sözleşme İmzalamak, Uzaktan Eğitim Vermek, Kargo İşlemlerini Yürütmek

6. İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ ve İŞLEMEK İÇİN YASAL GEREKÇELER

Kişisel verileriniz Kanun'un 5. maddesinde de belirtildiği şekliye öncelikle "açık rıza" şartına dayalı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca aynı maddede geçen,

 1. "Kanunlarda açıkça öngörülme"

 2. "Sözleşmenin kurulması ya da ifası" hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,

 3. "Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi" hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 4. "İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması",

 5. "Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması" hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi

 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun "meşru menfaatleri için" veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine istinaden "açık rıza aranmaksızın" işlenebilmektedir.

Her bir veri sahibi kişi grubunun hangi kategorilerdeki verilerinin, hangi yasal gerekçelerle işlendiği aşağıda sayılmıştır.

6.1 ÇALIŞAN VERİLERİ


Vakıf olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Özlük, Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği, Diğer Bilgiler, Hukuki İşlem, Mesleki Deneyim, Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar, Sağlık Bilgileri, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri kategorilerindeki verilerini işliyoruz. 

6.2 TEDARİKÇİ (YETKİLİSİ) VERİLERİ


Vakıf olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği, Finans, Pazarlama, Özlük, Hukuki İşlem, Diğer Bilgiler, kategorilerindeki verilerini işliyoruz. 

6.3 TEDARİKÇİ ÇALIŞANI VERİLERİ


Vakıf olarak bu kişilerin Fiziksel Mekan Güvenliği, Kimlik, İletişim, Özlük, Hukuki İşlem, Diğer Bilgiler, Finans,kategorilerindeki verilerini işliyoruz. 

6.4 KURUL ÜYESİ VERİLERİ

Vakıf olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Özlük, Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği, Diğer Bilgiler, Hukuki İşlem, Mesleki Deneyim, Sağlık Bilgileri, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri kategorilerindeki verilerini işliyoruz. 

6.5 ZİYARETÇİ VERİLERİ


Vakıf olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Fiziksel Mekan Güvenliği, kategorilerindeki verilerini işliyoruz. 


6.6 DİĞER (İNTERNET SİTE ZİYARETÇİSİ) VERİLERİ


Vakıf olarak bu kişilerin Kimlik, Finans, İletişim, İşlem Güvenliği, kategorilerindeki verilerini işliyoruz. 

6.7 YARARLANICI VERİLERİ

Vakıf olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Özlük, Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği, Diğer Bilgiler, Hukuki İşlem, Mesleki Deneyim, Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar, Sağlık Bilgileri, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri kategorilerindeki verilerini işliyoruz. 

6.8 EĞİTMEN VERİLERİ


Vakıf olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Özlük, Diğer Bilgiler, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, kategorilerindeki verileri işliyoruz. 

6.9 KATILIMCI VERİLERİ


Vakıf olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Özlük, Diğer Bilgiler, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, kategorilerindeki verileri işliyoruz.

7. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Vakıf Kanun'un 11.maddesi kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

Bu anlamda ilgili kişiler İrtibat Kişisine başvurarak;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Kanunun 7. maddesinde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (5). ve (6). maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarını kullanabilir.

Buna karşın, Vakıf içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Kişisel veriler, iş ve sözleşme ilişkisinin gereği, yargısal ya da kamu otoritesince kanuni bir yetkinin kullanılması durumunda ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir.

Sayılan haklar kapsamındaki talepler, Vakıf Başvuru Formunu eksiksiz doldurup ıslak imzanız ile iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) İrtibat Kişisine ileterek gerçekleştirilir. Başvuru süreci ile ilgili Kişisel Veri Başvuruları Aydınlatma Metnine göz atabilirsiniz.

8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULACAK TEMEL KURALLAR

Vakıf birimleri ve çalışanları ilgili kişilerin kişisel verilerini işlerken Gizlilik Politikası ve diğer kurumsal politikaların da üzerine inşa edildiği şu temel kurallara özen göstermeye dikkat edeceklerdir.

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Vakıf kendi topladığı veya diğer taraflarca kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin Kanun'da belirtilen ilgili kişinin aydınlatılması, gerekli durumlarda verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızasının alınması gibi şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder ve sorgular. İlgili kişilerin aydınlatılması, açık rızalarının alınması veya bilgi için yaptıkları başvurulara cevap verirken dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde davranır.

 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Vakıf işlediği ve veri tabanlarında tuttuğu kişisel verilerin kontrol mekanizmaları elverdiği oranda doğru bilgiler içerdiğinden emin olmaya çalışır. Mümkün olduğu kadar verileri güncel tutmaya özen gösterir. Veri kaynaklarını doğru bilgi paylaşmaya ve değişikliklerde güncelleme yapmaya teşvik eder. Verilerin toplanması aşamasında doğru ve güncel olduklarını kontrol etmeye dikkat eder.

 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Vakıf, kişisel verileri ancak bu Gizlilik Politikasında belirlenen belirli, açık ve meşru amaçlarla işler.

 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Vakıf, kişisel verileri işlendikleri amacın sınırları dışında başka bir amaç için işlememeye, böyle bir ihtiyaç doğduğunda ilgili kişinin aydınlatılması ve gerektiğinde açık rızasının alınmasına özen gösterir. Verileri sadece işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. İş amaçları dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. Kişisel verilerin başka bir amaçla işlenmesi gerektiğinde Komite/Görevli gözetiminde ve onayı ile ilgili uyum araçlarında ve kontrol araçlarında düzeltmelerin yapılması sağlanır.

 5. Süreyle Bağlılık: Vakıf, kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeye özen gösterir. Sözleşmeden kaynaklı kişisel verileri ilgili Kanunlardaki ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında Vakıf kişisel veriyi siler ya da anonimleştirir. Hangi kategorideki verilerin ne kadar süre muhafaza edileceği Kişisel Veri Envanterinde belirlenmiştir.

 6. Veri Azaltma: Vakıf, birimleri ve çalışanları yasaların ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı kapsam ve süreler dışında, ancak işleme amacının gerektirdiği miktarda, amaçla ilgili kategorilerdeki verileri toplar ve gerekli olduğu sürece sistemlerinde işlemeye özen gösterir.

 7. Silme ve İmha Etme: Vakıf işlemekte olduğu kişisel verileri bağlı olduğu yasalar, sosyal güvenlik, borçlar, vergi ve ticaret hukuku gibi ilgili alan mevzuatında öngörülen sürelerle sınırlı ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklar. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Veri Saklama, Silme, İmha ve Aktarma Politikasına uygun olarak ve Komite/Görevli izni ve gözetiminde süresi dolan kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

 8. Gizlilik ve Veri Güvenliği: Vakıf kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması süreçlerinin tamamında genel gizlilik kurallarına ve veri güvenliğini sağlanmasına özen gösterir, bu amaçla oluşturulan politika belgelerine ve kurallara uygun işlem yapılır. Ölçülü olmak kaydıyla gerekli ve yeterli idari ve teknik önlemleri alır.

9. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Vakıf olarak aşağıda sayılan amaçlarla; Kanun'un 8 ve 9. maddelerine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan resmi ve özel kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri ile güvence altına almaktayız.

9.1. Yurt içi Aktarımlar

Kişisel verileri aşağıda belirtilen yurt içinde yerleşik veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki taraflarla paylaşıyoruz.

1- Avukat ile Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi amaçlarıyla,
2- Mali Müşavirler ile Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla,
3- Bilişim Şirketleri ile Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Maaşları Ödemek, Fatura Düzenlemek, Ödemeleri Gerçekleştirmek amaçlarıyla,
4- Matbaalar ile Kartvizit Bastırmak amaçlarıyla,
5- Bankalar ile Maaşları Ödemek, Tahsilat Yapmak, Ödemeleri Gerçekleştirmek, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla,
6- Ürün Tedarikçileri ile İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Uzaktan Teknik Destek Sağlamak, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Uzaktan Eğitim Vermek amaçlarıyla,
7- Bilişim Şirketleri ile İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Ofis Uygulamalarını Kullanmak, Yetkili ve Görevli Kişileri Tanıtmak, İnternet Sitelerini İşletmek, İnternet Sitelerinde Yer Alan Formları Düzenlemek, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Teknik Destek Sağlamak, Tahsilat Yapmak amaçlarıyla,
8- Kamu Kurumları ile Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini amaçlarıyla,
9- Kargo Şirketleri ile Kargo İşlemlerini Yürütmek amaçlarıyla,

9.2. Yurt dışı Aktarımlar

Vakıf kişisel verilerinizi internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik aşağıda sayılan hizmet sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.
1- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Video Konferans Görüşmesi Yapmak, Video Kaydı Yapmak amaçlarıyla, ABD menşeli Meet (Google) ile
2- Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Desteği Sağlamak, Elektronik Kanallar (Sosyal Medya) Üzerinden Tanıtım Yapmak amaçlarıyla, ABD menşeli Youtube (Google) ile
3- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Elektronik Kanallar (Sosyal Medya) Üzerinden Tanıtım Yapmak amaçlarıyla, ABD menşeli Twitter (X Corp.) ile
4- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Elektronik Kanallar (Sosyal Medya) Üzerinden Tanıtım Yapmak amaçlarıyla, ABD menşeli Facebook (META) ile
5- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Elektronik Kanallar (Sosyal Medya) Üzerinden Tanıtım Yapmak amaçlarıyla, ABD menşeli Instagram (META) ile
6- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Anlık Haberleşme Sağlamak amaçlarıyla, ABD menşeli Whatsapp (META) ile
7- Elektronik Kanallar (Sosyal Medya) Üzerinden Tanıtım Yapmak amaçlarıyla, ABD menşeli LinkedIn Corporation ile

8- İnternet sitesinin yayınlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla, İsrail menşeli WIX firması ile
9- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, proje ve bilgi yönetimi amaçlarıyla ABD menşeli Confluence (Atlassian) ile

Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:


1- Meet (Google) Gizlilik Politikası
2- Youtube (Google) Gizlilik Politikası
3- Twitter (X Corp.) Gizlilik Politikası
4- Facebook (META) Gizlilik Politikası
5- Instagram (META) Gizlilik Politikası
7- Whatsapp (META) Gizlilik Politikası
8- LinkedIn Corporation Gizlilik Politikası

9- Wix Gizlilik Politikası

9- Atlassian Gizlilik Politikası

 

10. DENETİM, BAŞVURULAR VE VERİ İHLAL BİLDİRİMLERİ

Vakıf kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırabilmektedir.

Vakfımıza, kişisel verilerinizin nasıl işlendiği veya kişisel verilerden kaynaklanan haklarınızla ilgili başvurmak için bize kisiselveriler@vicdanvakfi.org adresinden ulaşabilirsiniz. Elektronik postanızın konu bölümüne KİŞİSEL VERİ BAŞVURUSU yazabilirseniz ve bu linkteki formu doldurarak gönderebilirseniz daha hızlı ve doğru bir biçimde yardımcı olabiliriz.

İlgili kişi olarak yaptığınız başvurular en geç 30 gün içerisinde, Veri Koruma Görevlisi tarafından ilgili birimin de görüşü alınarak cevaplanır.

Vakıf kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde KVK Kuruluna bildirimde bulunulur. İlgili tarafları ve kişileri de aynı şekilde bilgilendirir.

11. GÜNCELLEME

İş bu politika belgesi, Vakıf kişisel veri işleme şartları, araçları, amaçları ile kapsamı değiştiğinde ve kişisel verilerin paylaşıldığı tarafların değişmesi durumlarında güncellenir. Her bir maddede yapılan güncellemeler ayrı bir tabloda tutulur.

bottom of page