top of page
DALL·E 2024-01-09 22.25.51 - A compassionate woman extending her hand to help a poor child

Հիմնադրամի կանոնադրություն

Մեր հիմնադրամի հիմնադիր ակտը՝ ստորև.

Հիմնադրամի ակտ

KURULUŞ - Madde 1:

İşbu vakıf senedinde isimleri bulunan gerçek ve tüzel kişi kurucular tarafından Medeni Kanun Hükümlerine göre “VİCDAN VAKFI” kurulmuş olup, kısa adı (VİCDAN) dır. Bu senette VİCDAN Vakfı için kısaca “VAKIF” terimi kullanılmıştır.

VAKFIN MERKEZİ - Madde 2

Vakfın merkezi ANKARA İli, ÇANKAYA ilçesinde olup, adresi Ankara’dır. Yönetim Kurulu kararıyla Vakfın adresi değiştirilebilir. Yönetim kurulu kararıyla vakıf yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN AMACI - Madde 3:

Vakıf, toplum nezdinde ötekileştirilmiş, dışlanmış ve yabancılaştırılmış, seslerini duyuramaz hale getirilmiş gözaltında veya cezaevlerinde tutulanlar ve yakınları veya benzeri durumdaki her türlü kişi ve zümreler öncelikli olmak üzere insan hakkı ihlalleri ile mücadele edilmesini ve insan haklarının korunması amaçlar. Bu amaca uygun olarak insan haklarının ihlal edilmesine engel olacak hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı gibi temel anayasal prensiplerin ve kurumların güçlendirilecek, yaşanan insan hakları ihlallerinin azaltılmasını ve tamamen önlenmesini sağlayacak ve insan hakkı ihlallerinin bireyler, topluluklar ve toplum üzerinde yarattığı tahribatın ve zararların azaltılmasını giderecek ve sağlayacak benzeri faaliyetlerle insan hakları alanında çalışır.

Vakıf, toplumun birlik, bütünlük ve beraberliği ile kardeşlik ve yurttaşlık duygularının pekiştirilmesi, tam demokrasinin ve toplumsal barışın geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla ötekileştirme ve nefretle mücadele etmek, toplumsal adaletsizliği ve şiddeti azaltmak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı pekiştirmek için ve benzeri faaliyetlerle toplumsal barış alanda çalışır.

Vakıf, ortak ve mutlu bir toplumsal geleceğin inşasına katkı yapmak ve benzeri amaçlarla, engellilerin, kadınların ve gençlerin desteklenmesi ve korunması, kültürel gelişimin sağlanması, eğitimin ve sporun desteklenmesi, çevrenin korunması, bireylerin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi,  toplumu her türlü bağımlılık yapan kötü alışkanlıklardan korunması ve benzeri faaliyetlerle toplumsal alanda çalışır.

Vakıf, yukarıda sayılan amaçlarını yerine getirirken tamamen insani bir bakış açısını korumaya, insanlara peşin hükümle yaklaşmamaya, uğradıkları mağduriyetler üzerinden yaftalamamaya ve onları yargılamamaya, kimlikler ve statüler üstü bir pozisyonda kalmaya, bazen küllense de hiç sönmeyen ve sönmeyecek olan insanlığı bir arada tutan en temel duygu olan vicdanı ortaya çıkarmaya, korumaya ve geliştirmeye özen gösterir.

Vakıf, iğne ile kuyu kazmak gibi de olsa yüzeysel kimlikleri aşarak insanoğlunun en derinlerindeki itirazı yani vicdanı ortaya çıkarmak için bireysel ve toplumsal planda çalışmalar yaparak faaliyetlerini yürütmeyi amaçlar. 

VAKFIN FAALİYETLERİ - Madde 4:

Vakıf 3. maddede yazılı amaçları gerçekleştirmek için, lüzumlu gördüğü her türlü çalışmaları yapar.

Bu amaçları yerine getirebilmek için yurt içinde veya yurt dışında:

 1. Benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar, destek verebilir, destek alabilir.

 2. Amacını yerine getirebilmek için, okul öncesi, ilk ve orta okul ile yüksekokul, üniversite gibi örgün eğitim kurumları veya kurs, seminer. Dershane gibi yaygın eğitim kurumları kurar, işletir veya kurulmuş olanlara destek sağlar.

 3. Paneller, oturumlar, çalıştaylar, atölyeler, yuvarlak masa toplantıları, sempozyumlar ve benzeri etkinlikler düzenler,

 4. Ötekileştirme ve ayrımcılığa uğrayan dezavantajlı her kesimden insanın birbiriyle empati kurabilmesi için çalışmalar yürütür,

 5. Birbirinden farklı, bir araya gelmekte zorlanan grupların vicdani yönden birbirlerini anlamaları ve kimlikler üstü empati kurmaları için çalışmalar yürütür.

 6. Türkiye ve dünyadaki vicdani rahatsızlık yaratan ulusal veya uluslararası medyaya yansıyan veya yansımayan her türlü haber, bilgi, olay ve görüntüye karşı toplumsal vicdani tepkinin oluşmasını sağlamak için iletişim çalışmaları yürütür.

 7. Bilimsel çalışma ve araştırmalar yapar, yaptırır veya yapanlara destek verir.

 8. Konser, dinleti, tiyatro ve sinema gibi sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesini ve duyurulmasını sağlayacak çalışmalar yürütür, sanat toplulukları kurar veya kurulmuş olan sanat topluluklarına destek olur. Kültür ve sanat merkezleri kurar veya mevcut kültür ve sanat merkezlerine maddi ve manevi destek olur.

 9. Kamplar düzenler, ağaçlandırma ve gıda bankacılığı faaliyetleri yürütür.

 10. Yarışmalar düzenler, proje destekleri sağlar ve ödül verir.

 11. Başta gençler olmak üzere toplumu her türlü uyuşturucu vd. alışkanlıklardan korumak için gerekli her çalışmayı yapar.

 12. Süreli, süresiz basılı yayımlar yapar, televizyon ve radyo programları ile sosyal medya üzerinden yayınlanacak içerikler üretir veya üretilmesini destekler.

 13. Örgün veya yağın eğitim ve öğretimin her aşamasındaki muhtaç ve başarılı öğrencilere her türlü desteği sağlar, burs verir.

 14. Huzurevinde yaşayan, yetiştirme yurtlarında yaşayan vatandaşlarımıza ve toplumda destek görmeyen ayrıma uğrayan diğer kişi ve gruplara ziyaretler düzenler, her türlü maddi ve manevi destek sağlar ve onları himaye eder.

 15. Toplumda ihtiyaç sahibi insanların sağlık hizmeti almasını sağlar ve ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşları ile iş birliği yapar, huzurevi, bakımevi, yuvalar, yurtlar, sağlık ve rehabilitasyon merkezleri ve hastaneler açar.

 16. Gözetim altında tutulanlar veya Cezaevlerinde kalanlar ile bu tür kurumlarda çalışan kişilerin ve yakınlarının eğitim, ruhsal, sosyal ve ekonomik anlamda güçlendirilmesi için her türlü çalışmayı yapar.

 17. Cezaevinde kalan anne mahpuslar, engelli, çocuklar, hasta mahpuslar gibi dezavantajlı grupların insan hakları bağlamında sorunlarını gündem eder ve çözüm için ilgililere öneriler sunar.

 18. Politikalar geliştirir ve politika yapıcılara sunar.

 19. Kurban kesmek isteyen kişilere kurban kesim yerleri tesis ve tahsis eder. Yurtiçi ve yurtdışında kurban kesim organizasyonlarında da bulunur.

 20. Fitre, zekât, fidye, erzak, gıda yardımı yapmak isteyen vatandaşların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için aracılık etmek üzere organizasyonlar yapar.

 21. Vakıf veya vakıf faaliyet ve projeleri için bağış ve maddi destek toplar ve bunu sağlayacak her türlü iletişim faaliyetleri ile kampanyaları yürütür.

 22. Vakfın maddi kaynaklarını geliştirecek yatırımlar yapar.

 23. Ülkemizde ve dünyada tanınmış insanların, kurum ve kuruluşların toplumsal vicdanı yaralayan problemlere ve somut olaylara karşı vicdani desteğini alabilmek için iletişim kurur ve çalışmalar yürütür. Bu tür öncülerle vicdan kavramının duyulması, öğrenilmesi ve yaygınlaştırılması için iş birlikleri kurar ve yürütür.

 24. Amaçları doğrultusunda kamuoyu oluşturur.

 25. Yerli veya yabancı özel veya kamusal kurum ve kuruluşlarla birlikte ve işbirliği halinde sosyal sorumluluk projeleri oluşturur ve yürütür.

 26. Vakfın amaçları hakkında kurumsal kapasitesini geliştirmek isteyen yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlara kurumsal destek sağlar, kapasitelerini geliştirir.

 27. Vakfın amaçları doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri yapar.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER - Madde 5:

Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dahilinde, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, dernekler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI  - Madde 6:

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 120.000,00 (YÜZYİRMİBİN) Türk lirasıdır.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI -Madde 7:

Vakfın zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü taktirde vakıf çalışmalarını destekleyecek şekilde başka kurul, komite ve organlar oluşturabilir.

 1. Mütevelliler Heyeti

 2. Yönetim Kurulu

 3. Denetim Kurulu

MÜTEVELLİLER HEYETİ - Madde 8:

Vakfın mütevelliler heyeti ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan kişilerden oluşur. Heyet üyelerinden en az üçünün teklifi ve Mütevelli Heyet’in en az 2/3’ünün kabul oyunu alan gerçek ya da tüzel kişiler Mütevelli Heyet Üyesi olabilir ve böylece Mütevelli Heyet üye sayısı artabilir.

MÜTEVELLİLER HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ - Madde 9:

Mütevelliler Heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelliler Heyetinin görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Yönetim kurulunu seçmek,

 2. Yeni Mütevelliler Heyeti üyelerini seçmek,

 3. Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kuruluşuna yaptırılacak raporları görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

 4. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

 5. Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

 6. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

 7. Vakfın amaçları doğrultusunda genel stratejisiyle ilgili yönelim belirlemektir

MÜTEVELLİLER HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI - Madde 10:

Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

Heyet her sene en geç Mayıs ayı sonuna kadar toplanır.

Mütevelliler Heyeti ayrıca yönetim veya mütevelliler heyeti üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce elektronik posta yoluyla yapılır.

Mütevelliler heyeti üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. İkinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelliler heyeti karar yeter sayısı, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU - Madde 11:

Vakıf yönetim kurulu, mütevelliler heyetince iki yıllığına seçilecek 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu asil üyelerinin çoğunluğunun mütevelliler heyeti üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 4 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden ayrılmış sayılır.

Toplantı yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğu olup, kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI - Madde 12:

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

 2. Mütevelliler heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelliler heyetinin onayına sunar.

 3. Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

 4. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

 5. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel müdürlüğü veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

 6. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

 7. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

 8. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

 9. Mütevelliler heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

 10. Mütevelliler heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

 11. Mütevelliler heyeti toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

 12. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

DENETİM KURULU - Madde 13:

Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 asil 2 yedek kişiden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

 

VAKFIN TEMSİLİ - Madde 14:

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - Madde 15:

Resmi senet hükümleri ile yasalar hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Vakıf resmi senedi hükümleri, Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Mütevelli VİCDAN VAKFI (VİCDAN) Resmi Senedi Vakıf kurulduktan sonra ilk toplantıda Heyet tarafından onaylanacak “Vakıf Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği” hükümleri uyarınca uygulanır.

 
HUZUR HAKKI- Madde 16:

Vakıf organlarında görev alanların yapacağı hizmetler fahridir. Ancak vakıfla ilgili yapacakları görevlere ilişkin masraftan ödenebilir. Ayrıca bir ihtisasa dayalı olarak vakfa yapacakları hizmetler karşılığında ücret almaları mümkündür. Kamu görevlilerine ücret ödenmez.

 

VAKFIN GELİRLERİ - Madde 17:

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Vakfın amacına uygun yurt içi veya yurtdışından her türlü şartlı, şartsız veya ölüme bağlı ya da bağlı olmayan bağışlar ile yardımlar.

 2. Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

 3. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

 4. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

 5. Yayıncılık ve yayımcılık faaliyet gelirleri

 6. Vakfın amacını gerçekleştirmek amacıyla yapacağı çeşitli faaliyetlerden ve düzenlenecek kampanyalardan elde edilecek diğer gelirler.

 7. Diğer gelirlerdir.

 

GELİRİN HARCANMA ŞEKLİ - MADDE 18:

4962 Sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükmüne uygun olarak yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisi 3. Maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda ve 4. Maddede belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi için harcanacak ve vergi muafiyetinin devamı süresince de bu şarta uyulacaktır. Vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılmayacaktır. Ancak yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların, tamamının veya bir kısmının vakıf amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması mümkündür. Kuruluştan sonra anavarlığa eklenmesi şartı ile yapılan bağışlar doğrudan anavarlığa eklenir. Diğer tüm bağışlar, bağışçının belirlediği şartlara göre vakıf bünyesinde oluşturulan fonlar aracılığıyla kullanılır.

 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ - Madde 19:

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az beşte üçünün (3/5) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

 

VAKFIN SONA ERMESİ - Madde 20:

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)’na devredilir.

Vakfın sona ermesi ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

 

VAKIF KURUCULARI - Madde 21:

Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.

 1. Ömer Faruk Gergerlioğlu

 2. Esma Gergerlioğlu

 3. Sena Gergerlioğlu

 4. Muhammed Salih Gergerlioğlu

bottom of page